Kruununhaan asukasyhdistys -
Föreningen för invånarna i Krohonagen r.y.
SÄÄNNÖT
 

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kruununhaan asukasyhdistys - Föreningen för invånarna i Kronohagen r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
 

Yhdistyksen kieli 
Yhdistyksen kielinä ovat suomen ja ruotsin kielet, asiakirjakielenä kuitenkin Suomi.
 

Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on koota Kruununhaan asukkaita toimintaan turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys selvittää asumiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä, järjestää kokouksia ja tilaisuuksia ja antaa lausuntoja. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä tehdä sitoumuksia.
 

Jäsenet
Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi Kruununhaan asukkaan, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja toimii niiden hyväksi. Hallitus voi hyväksyä jäseneksi muunkin henkilön tai yhteisön, joka kannattaa ja tukee yhdistyksen tavoitteita.
Jäsen on velvollinen suorittamaan kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksuvelvollisuudesta varattomuuden vuoksi määräajaksi tai toistaiseksi.
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai päämäärien vastaisesti, hallitus voi hänet erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, hänen katsotaan eronneen yhdistyksen jäsenyydestä maksun suorittamisvuotta seuraavan kalenterivuoden lopussa.
Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.
 

Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
 
Vuosikokouksen tehtävänä on:
 
1. käsitellä yhdistyksen toimintakertomus;
 
2. käsitellä yhdistyksen tilikertomus ja vahvistaa tilinpäätös kuluneen tilivuoden osalta ja  käsitellä siihen liittyvä tilintarkastajien lausunto;
 
3. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
 
4. arvioida yhdistyksen tila ja määrittää siitä aiheutuvat tehtävät sekä käsitellä yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma;
 
5. valita yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
 
6. päättää yhdistyksen jäsenmaksun suuruus;
 
7. valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
 
8. kehitellä jäsenten vuosikokouksessa käsiteltäväksi esittämät asiat, joista on ilmoitettu hallitukselle ennen vuosikokousta edeltävän tammikuun 31 päivään mennessä; ja
 
9. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle vähintään viikkoa ennen kokousta. Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kolme päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenen jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisesti tai julkaistaan vuosikokouksen määräämässä lehdessä tahi ilmoitetaan Kruununhaassa sijaitsevalla yleisellä ilmoitustaululla.
 

Hallitus
Vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Vuosikokous valitsee myös korkeintaan yhtä monta varajäsentä kuin hallituksen jäseniä on.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee itselleen sihteerin, taloudenhoitajan ja muut toimihenkilöt.
 

Talous
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut siihen liittyvät asiakirjat on esitettävä tilintarkastajille kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä ja tilintarkastajan annettava tarkastuskertomuksensa asiasta viikon kuluessa.
 

Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä yhdistyksen taloudenhoitoa koskevissa asioissa lisäksi taloudenhoitaja, kukin erikseen.
 

Toiminnan lopettaminen
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat luovutetaan yhdistys kokouksen päättämälle yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle yhteisölle tai Helsingin kaupungille käytettäväksi näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien edistämiseen.
 
10 §
Muut määräykset
Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä noudatetaan yhdistyslakia.